O nas

Z inicjatywy zwykłych obywateli założona została 1 września 2014 roku w Szczecinie nieformalna organizacja: Gwardia Narodowa. Naszym celem jest współpraca z Ministerstwem Obrony Narodowej w kwestii dobrowolnego przeszkolenia osób, chcących budować Obronę Terytorialną.

Nasz krok i inicjatywa społeczna jest wyrazem troski o naszą Ojczyznę. Niepokojąca sytuacja międzynarodowa (m.in. trwająca obecnie zbrojna interwencja wojsk rosyjskich na terenie Ukrainy oraz zagrożenie fundamentalizmem islamskim) zmusza nas do zatroszczenia się o los naszych bliskich i naszego kraju.

 

Głównym celem GN jest stworzenie obronnej organizacji społeczności lokalnych, przygotowanych do natychmiastowego działania w każdej sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa zbiorowego.

– Każdy z nas zajmuje się czymś innym, są wśród nas lekarze, informatycy, przedstawiciele handlowi, studenci – mówi Wojciech Woźniak, komendant Gwardii Narodowej. Każdy z nas ma swój zasób, który można wykorzystać, bez względu na wiek czy wykształcenie. Gwardię tworzą ludzie, którzy są świadomi niebezpieczeństw jakie mogą spotkać nasz wspólny dom – Polskę. Nikt do niczego nikogo nie zmusza. Jesteśmy zdania, że zgoda obywateli to mury każdego z miast.

 

W marcu 2016 roku uzyskaliśmy wpis do Krajowego Rejestru Sądowego i jesteśmy pełnoprawnym Stowarzyszeniem. Od momentu założenia naszej formacji przeprowadziliśmy kursy pomocy przedmedycznej, dziesięć zgrupowań taktycznych oraz zajęcia na strzelnicach w Szczecinie i w Przecławiu. Uczestniczymy także w zajęciach z samoobrony oraz w szkoleniach organizowanych przez Wojsko Polskie. Zajęcia z Combatu, z zasad posługiwania się bronią czy z zagrożeń terrorystycznych prowadzą komandosi z byłej 56. Kompanii Specjalnej – obecnie instruktorzy Szczecińskiej Akademii Combat SGS.

 

– Obrona przed zagrożeniami (zewnętrznymi i wewnętrznymi) jest jedną z najważniejszych funkcji państwa i ma charakter powszechny. Dla osiągnięcia niezbędnego poziomu potencjału obronnego, państwo ma możliwości przekształcania wszelkich zasobów materialnych i osobowych – w określoną siłę obronną, pozwalającą skutecznie oddalać zagrożenia bądź minimalizować ich skutki i efektywnie im przeciwdziałać – mówi Wojciech Klukowski, jeden z liderów Gwardii Narodowej. Stworzenie systemu bezpieczeństwa publicznego jest zadaniem Państwa – my chcemy ten proces inspirować i w nim uczestniczyć, jako świadomi obywatele, wypełniając moralny i konstytucyjny obowiązek obrony Ojczyzny.

Gwardia Narodowa liczy obecnie 50 członków, którzy, jak do tej pory, sami finansują swoją działalność.

___

Siły obrony terytorialnej na poziomie 2-3% populacji – stanowią skuteczną siłę odstraszającą wroga. Teren objęty taką ochroną, staje się dla potencjalnego agresora TERENEM TRUDNYM.

Funkcje Obrony Terytorialnej:
– funkcja obronna – prowadzenie walk, zabezpieczanie na rzecz wojsk operacyjnych oraz działania wspomagające pozamilitarne ogniwa obronne,
– funkcje narodowo-, społeczno- i państwowotwócze – umacnianie świadomości narodowej, społecznej i państwowej, a szczególnie tworzenie więzi społeczno-terytorialnych na poziomie lokalnym,
– funkcja humanitarna (ratownicza, ochronna) – realizowana w sytuacjach występowania katastrof, klęsk żywiołowych, kryzysach niemilitarnych.

Gwardia Narodowa tworzy struktury obronne, formowane TERYTORIALNIE (w obrębie gmin, powiatów), wyposażone w lekką broń indywidualną i zespołową.

Cechy różniące Obronę Terytorialną od wojska:
– działania wyłącznie w obrębie REJONU ODPOWIEDZIALNOŚCI;
– szybkie reagowanie na zagrożenie – czas rozpoczęcia działań 1-3h;
– struktury przystosowane do podejmowania działań REGULARNYCH i NIEREGULARNYCH (zakonspirowanych)

Istota podejmowanych przez Obronę Terytorialną działań (nie tylko bojowych) jest inna, niż wojsk operacyjnych. Zawiera się m.in. w operowaniu na SWOIM TERENIE, wykorzystaniu doskonałej orientacji i uprzednich, szczegółowych przygotowanych zasadzek, kryjówek i szczegółowych planów działań zaczepno-obronnych.

Funkcja humanitarna może być prowadzona poza rejonem odpowiedzialności. W czasie pokoju koszt działań interwencji Gwardii Narodowej ponosi wojewoda lub inny regionalny organ administracji, odpowiedzialny za bezpieczeństwo obywateli.

Zadaniem Gwardii Narodowej w czasie pokoju jest również tworzenie i utrzymywanie wiarygodnej siły obronnej Polski – jako elementu odstraszania przeciwnika.

Siłą Gwardii Narodowej są powszechnie realizowane szkolenia proobronne, połączone z umiejętnym wykorzystaniem walorów obronnych swoich rejonów odpowiedzialności. W terenie zurbanizowanym, w którym jest przygotowana obrona terytorialna – agresor musi dysponować przewagą 50-krotną, by podjąć skuteczne działania. Tak korzystne dla obrońców proporcje powodują, że teren dobrze przygotowany do obrony przestaje być atrakcyjny dla agresora, jego zdobycie staje się zbyt kosztowne.

REJON ODPOWIEDZIALNOŚCI – tworzy się w miejscu zamieszkania i zatrudnienia. Gwardia Narodowa odpowiada za bezpieczeństwo swojego terenu: swoich rodzin, domów, miejsc pracy.

Gwardia Narodowa jest przygotowywana do reagowania na każdy rodzaj zagrożenia BEZPIECZEŃSTWA ZBIOROWEGO.

W okresie kryzysu polityczno-wojskowego zadaniem Obrony Terytorialnej jest:
– zapewnienie osłony strategicznej w rejonie kryzysu: wzmacnianie ochrony i obrony granicy państwowej oraz ochronę i obronę ludności i obiektów przed dywersantami (terrorystami),
– wspieranie działania ogniw pozamilitarnych w zapewnianiu bezpieczeństwa wewnętrznego i ochrony ludności,
– zapewnienie osłony mobilizacyjnego i operacyjnego rozwijania wojsk i innych systemów obrony państwa.

Mundury i wyposażenie osobiste (łącznie z 3-dniowym wyżywieniem kupowanym, utrzymywanym i odnawianym przez gwardzistę) – jest przechowywane w domu. Broń i amunicja pozostaje w koszarach lub miejscach całodobowo zabezpieczanych przez wartowników – z możliwością natychmiastowego dostarczenia bezpośrednio na stanowiska bojowe.

Zadania Obrony Terytorialnej w czasie wojny:
– wspomaganie jednostek operacyjnych (wojska),
– ochrona ludności i majątku narodowego,
– zabezpieczanie obiektów strategicznych (ochrona przed dywersją),
– opóźnianie agresji, destabilizacja przeciwnika,
– bojowe działania regularne i nieregularne.

Obrona Terytorialna przywraca pojęcie ŻOŁNIERZA-OBYWATELA, który broni swej Ojczyzny w miejscu gdzie mieszka, pracuje, gdzie ma rodzinę, przyjaciół i sąsiadów – w opozycji do NAJEMNIKA-OCHRONIARZA, który wykonuje swoje zadania w obcym mu terenie.

System Obrony Terytorialnej, której składnikiem jest Gwardia Narodowa, jest najtańszą formą wykorzystania zasobów materiałowych i osobowych w ramach formacji militarnych. Jego istotą jest powszechne przeszkolenie obronne obywateli zdolnych do noszeni broni, w celu tworzenia obrony lokalnej we wszystkich ważnych (kluczowych) dla bezpieczeństwa Państwa rejonach, obiektach, rubieżach oraz punktach.