Sygnały alarmowe

Sygnały alarmowe
Do ogłaszania (odwoływania) alarmów wykorzystuje się następujące urządzenia: systemy alarmowe miast, centralne oraz regionalne rozgłośnie Polskiego Radia i Ośrodki Telewizji Polskiej, radiowęzły radiofonii przewodowej, syreny nie włączone do miejskich systemów alarmowych (syreny zakładów pracy, straży pożarnej itd.)

Sygnały alarmowe oraz sposób ich ogłaszania i odwoływania przedstawia tabela. Sygnały alarmowe przekazywane zastępczymi środkami alarmowymi (dzwony, syreny różne, gong, buczki itp.) ustala właściwy terenowo szef obrony cywilnej. P0 usłyszeniu sygnału alarmowego należy działać szybko, ale rozważnie i paniki.

Po usłyszeniu sygnału alarmu powietrznego, osoby znajdujące się w domu powinny:

 • ubrać się;
 • wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne i gazowe oraz wygasić ogień w piecu;
 • zamknąć okna i zabezpieczyć mieszkanie;
 • zabrać dokumenty osobiste, zapas żywności, indywidualne środki ochrony przed skażeniami, środki opatrunkowe oraz w miarę potrzeb i możliwości latarkę elektryczną, koc, odbiornik radiowy (na baterie) itp.;
 • zawiadomić o alarmie sąsiadów (mogli nie usłyszeć sygnetu alarmowego);
 • pospiesznie udać się do najbliższego schronu lub ukrycia.

Po usłyszeniu sygnału alarmu powietrznego, osoby znajdujące się w zakładzie pracy, szkole lub miejscu publicznym powinny:

 • przerwać pracę (wyłączyć maszyny i urządzenia), naukę, udział w imprezie, podróży;
 • udać się do najbliższego schronu lub ukrycia;
 • pomagać słabszym, chorym i ułomnym;
 • podporządkować się ściśle poleceniom służb porządkowych obrony cywilnej.
 • prowadzący pojazdy mechaniczne lub konne powinni je zatrzymać. Pojazdy należy ustawić tak, aby nie blokowały ciągów komunikacyjnych i wejść do ukryć. Obsługa pojazdów i pasażerowie udają się do najbliższego ukrycia. Z pojazdów konnych należy wyprząść konie i uwiązać je za trwałymi osłonami.

Pamiętaj! Jeżeli nie będziesz miał możliwości ukrycia się w budowli ochronnej, ukryj się w zagłębieniu terenu lub za inną trwałą osłonę.

Po usłyszeniu sygnału alarmu o skażeniach należy:

 • nałożyć indywidualne środki ochrony:
 • udać się do najbliższego ukrycia i przebywać w nim do chwili odwołania alarmu.

Po usłyszeniu uprzedzenia o zagrożeniu skażeniami lub zakażeniami należy:

 • sprawdzić posiadane indywidualne środki;
 • sprawdzić zabezpieczenie posiadanych zapasów żywności, wody, paszy;
 • sprawdzić szczelność przygotowanych pomieszczeń dla ludzi i zwierząt;
 • jeśli nie ma innych zaleceń – udać się do pomieszczeń ochronnych (ukryć);
 • przestrzegać ogłaszanych zarządzeń oraz wykonywać polecenia organów obrony cywilnej.

Po usłyszeniu sygnałów odwołania alarmu należy:

 • opuścić schron (ukrycie).

Alarm powietrzny (znak czerwony w kształcie kwadratu): Ciągły, modulowany dźwięk syreny w okresie jednej minuty:

Ogłoszenie (następujące po sobie sekwencje długich dźwięków sygnałów dźwiękowych pojazdów, gwizdków, trąbek lub innych przyrządów na sprężone powietrze w stosunku 3:1; w przybliżeniu 3 sekundy dźwięku oraz 1 sekunda przerwy): Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Uwaga! ogłaszam alarm powietrzny dla …

Odwołanie (dźwięk ciągły trwający 3 minuty): Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! odwołuję alarm powietrzny

Alarm o skażeniach (znak czarny najlepiej w kształcie trójkąta): Przerywany modulowany dźwięk syreny:

Ogłoszenie (sekwencja krótkich sygnałów wydawanych sygnałem dźwiękowym pojazdu lub innym podobnym urządzeniem lub też uderzenia metalem czy też innym przedmiotem w stosunku 1:1, w przybliżeniu 1 sekunda wydawania dźwięku oraz 1 sekunda przerwy): Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! ogłaszam alarm o skażeniach … (podać rodzaj skażenia) dla …

Odwołanie (dźwięk ciągły trwający 3 minuty) Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! odwołuję alarm o skażeniach dla …

Uprzedzenie o zagrożeniu skażeniami:
Ogłoszenie: Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Osoby znajdująca się na terenie … około godz … min … może nastąpić skażenie … (podać rodzaj skażenia) w kierunku … (podać kierunek)

Odwołanie: Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu … (rodzaj skażenia) dla …

Uprzedzenie o zagrożeniu zakażeniami:
Ogłoszenie: Formę i treść komunikatu uprzedzenia o zagrożeniu zakażeniami ustalają organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Uprzedzenie o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska
Ogłoszenie Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Informacja o zagrożeniu i sposobie postępowania mieszkańców: …

Odwołanie: Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Odwołuję alarm o klęskach ….. dla …

Podstawą prawną działań w zakresie ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach jest Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (D. U. z 2013 r. poz. 96). Zarządzenie to zostało wydane na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz.461, z późn. zm.).