Regulamin

Gwardia Narodowa

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.
Niniejszy regulamin obowiązuje zarówno członków kadry Stowarzyszenia Gwardia Narodowa jak i kandydatów na członków Stowarzyszenia oraz członków wspierających.

§ 2.
Regulamin wskazuje podział organizacyjny, struktury oraz zasady podległości służbowej w ramach Stowarzyszenia Gwardia Narodowa.

§ 3.
Niniejszy regulamin wskazuje wygląd umundurowania oraz oznaczeń, stopnie, funkcje oraz odznaczenia.

§ 4.
1. Stowarzyszenie Gwardia Narodowa jest organizacją strukturalną.
2. W ustalaniu stosunku zależności pierwszeństwo ma sprawowana funkcja przed uzyskaną rangą, w taki sposób, że osoby posiadające niższą funkcję są zobowiązane przestrzegać decyzji ich przełożonych.

§ 5.
Niniejszy regulamin wskazuje kary porządkowe oraz zasady ich stosowania w Gwardii Narodowej.

§ 6.
Podstawowym zadaniem każdego członka Gwardii Narodowej jest stać na straży wolności i suwerenności Rzeczypospolitej Polskiej oraz porządku wewnętrznego Państwa, w okresie zarówno pokoju jak i konfliktów zbrojnych lub klęsk żywiołowych.

§ 7.
Każdy członek Gwardii Narodowej zobowiązany jest do przestrzegania Statutu Gwardii Narodowej, niniejszego regulaminu oraz uchwał Walnego Zgromadzenia Kadry Gwardii Narodowej, Komendy Głównej Gwardii Narodowej, decyzji Komendanta Głównego jak i wszystkich przełożonych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

II. STRUKTURA GWARDII NARODOWEJ
III. MUNDURY I OZNACZENIA STOPNI
IV. KARY REGULAMINOWE

Szczecin, 21.02.2015