Statut

Gwardia Narodowa

STATUT STOWARZYSZENIA
GWARDIA NARODOWA

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Art. 1
Gwardia Narodowa (zwana dalej „Stowarzyszeniem”) jest stowarzyszeniem proobronnym, działającym na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. „Prawo o stowarzyszeniach”, założonym w celu wykonywania praw obywatelskich zgodnie z Art. 4 Ust. 3 Ustawy o Powszechnym Obowiązku Obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz postanowień niniejszego statutu.

Art. 2
Gwardia Narodowa odwołuje się do tradycji oręża polskiego w szczególności Obrony Narodowej II Rzeczypospolitej Polskiej oraz przedwojennych organizacji proobronnych: Związku Strzeleckiego, Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, organizacji harcerskich i organizacji niepodległościowego podziemia polskiego. Stowarzyszenie tworzone jest w celu wspierania działań obronnych granic Rzeczypospolitej Polski oraz porządku wewnętrznego.

Art. 3
Terenem działalności Gwardii Narodowej jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą Gwardii Narodowej jest miasto Szczecin.

Art. 4
Stowarzyszenie posiada osobowość prawą zgodnie z ustawą z 7 kwietnia 1989 r. Prawo
o stowarzyszeniach.

Art. 5
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników oraz powoływać biura.

Art. 6
Obowiązujący Znak Gwardii Narodowej oraz znaki rozpoznawcze jej członków określa Zarząd Stowarzyszenia (zwany dalej Komendą Główną Gwardii), poprzez podjęcie uchwały większością 2/3 głosów.

Art. 7
Gwardia Narodowa działa z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa w Polsce.

Rozdział II
CELE I METODY DZIAŁANIA

Art. 8
Celem Gwardii Narodowej jest:
1. Działanie na rzecz utrzymywania i umacniania niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Działanie na rzecz stworzenia cywilnych jednostek proobronnych Kraju.
3. Prowadzenie kampanii na rzecz społecznej akceptacji konieczności zapewnienia potrzeb obronnych Kraju, w tym również poprzez powoływanie ochotniczych jednostek proobronnych na wypadek zagrożenia niepodległości i suwerenności, lub powstania zagrożenia bezpieczeństwa publicznego.
4. Przygotowywanie propozycji aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem powszechnych cywilnych ochotniczych jednostek obrony Rzeczypospolitej Polskiej, koordynowanych przez Sztab Generalny Wojska Polskiego, w tym przede wszystkim, zmiany ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP.
5. Przygotowanie młodzieży i obywateli RP do służby w jednostkach wojskowych oraz utrzymywanie zdolności rezerw osobowych dla Sił Zbrojnych, poprzez propagowanie sportów obronnych, strzelectwa, spadochroniarstwa, szkolenia z ratownictwa, łączności, informatyki oraz doskonalenia umiejętności pracy w zespołach.
6. Wychowywanie członków w duchu patriotycznym, wokół takich wartości jak: Bóg, Honor
i Ojczyzna.
7. Propagowanie postaw wzmacniających sprawność psychofizyczną, szczególnie umiejętności radzenia sobie ze stresem i zdyscyplinowanej pracy w zespole.
8. Współpraca z administracją rządową i samorządową w zakresie wzmacniania obronności i gotowości do działań w kryzysie suwerenności i niepodległości Państwa.
9. Ścisła współpraca w szczególności z jednostkami Wojska Polskiego, Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, Policji, Straży Granicznej, Straży Gminnej (Miejskiej), Ratownictwa Medycznego, na zasadzie działań wspomagających, opartych na wypracowanych wspólnie z tymi jednostkami planach współpracy, w zakresie obronności i suwerenności Kraju oraz przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych.
10. Działalność bezpośrednio związana z obronnością, bezpieczeństwem państwa lub ochroną porządku publicznego o których mowa w art. 45 ustawy z dnia z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo
o stowarzyszeniach.

Art. 9
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Kształtowanie postaw obywatelskich w formie popularyzacji dziejów i tradycji oręża polskiego, bogactwa dziedzictwa narodowego, upowszechniania pamięci o bohaterach walk i działań niepodległościowych oraz miejscach uświęconych ich czynem.
2. Prowadzenie szkoleń, wykładów, ćwiczeń, kursów i obozów oraz szkolenia proobronnego
i desygnowanie członków do przeszkolenia wojskowego w ramach NSR.
3. Udział w obchodach i uroczystościach narodowych.
4. Prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej.
5. Poszerzanie świadomości społecznej w zakresie ochrony ludzi, dóbr i środowiska oraz poczucia obowiązku i zdyscyplinowania.
6. Organizację obozów szkoleniowych w celu zwiększania wiedzy na temat obronności
i bezpieczeństwa Państwa, zwiększania wydolności psychofizycznej i umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.
7. Organizację konferencji, seminariów, odczytów na tematy wojskowe, historyczne
i przysposobienia obronnego.
8. Kształcenie kadry instruktorskiej.
9. Współdziałanie z jednostkami i instytucjami Sił Zbrojnych RP.
10. Organizowanie przedsięwzięć związanych z działalnością w zakresie kultury, kultury fizycznej, sportu oraz higieny i oświaty zdrowotnej.
11. Krzewienie zamiłowania krajoznawczego oraz umiejętności turystycznych.
12. Realizowanie zadań zleconych przez organy administracji państwowej i samorządowej.
13. Współpracę z organami władz państwowych, administracji rządowej i samorządu terytorialnego, placówkami oświaty i wychowania – w zakresie realizacji programu wychowania obywatelskiego.
14. Prowadzenie działalności także wśród osób nie zrzeszonych w Gwardii Narodowej.

Art. 10
Gwardia Narodowa ma prawo utrzymywać kontakt i należeć do wszystkich związków i stowarzyszeń krajowych jak i zagranicznych, oraz międzynarodowych, zgodnie z potrzebami statutowymi.

Art. 11
Działalność partii politycznych w strukturach Gwardii Narodowej jest zabroniona. Członek Stowarzyszenia przed wszelkimi wystąpieniami publicznymi, związanymi z działalnością partii politycznych, musi uzyskać zgodę Zarządu (Komendy Głównej Gwardii Narodowej).

Rozdział III
SPOSÓB NABYWANIA I UTRATY CZŁONKOSTWA
ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW

Art. 12
Członkami Gwardii Narodowej mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym

Art. 13
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) Kandydatów na członków Gwardii Narodowej;
2) Kadrę Gwardii Narodowej;
3) Członków wspierających Gwardię Narodową;
4) Członków honorowych Gwardii Narodowej;

Art. 14
1. Kandydatem na członka Gwardii Narodowej może być obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, który:
1) ukończył 16 rok życia,
2) nie został pozbawiony praw publicznych,
3) utożsamia się z celami statutowymi Gwardii Narodowej,
4) deklaruje chęć realizacji celów statutowych Gwardii Narodowej,
5) wykazuje się wzorową postawą moralną i zaangażowaniem patriotycznym,
6) złożył deklarację członkowską,
7) został zarekomendowany przez jednego członka kadry Gwardii Narodowej.
2. Kandydat na członka Gwardii Narodowej ma prawo zgłaszać wnioski w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia.
3. Kandydat na członka Gwardii Narodowej ma obowiązek:
1) przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
2) regularnego opłacania składek członkowskich,
3) aktywnego uczestniczenia w realizacji celów Stowarzyszenia.

Art. 15
1. Kadrowiczem Gwardii Narodowej może być obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, który:
1) ukończył 18 rok życia,
2) nie został pozbawiony praw publicznych,
3) utożsamia się z celami statutowymi Gwardii Narodowej,
4) deklaruje chęć realizacji celów statutowych Gwardii Narodowej,
5) wykazuje się wzorową postawą moralną i zaangażowaniem patriotycznym,
6) złożył deklarację członkowską,
7) został zarekomendowany przez dwóch członków kadry Gwardii Narodowej.
2. Kadrowicz Gwardii Narodowej ma prawo:
1) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
2) zgłaszać wnioski w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia.
3. Kadrowicz Gwardii Narodowej ma obowiązek:
1) przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
2) regularnego opłacania składek członkowskich;
3) aktywnego uczestniczenia w realizacji celów Stowarzyszenia.

Art. 16
Kandydaci na członków Gwardii Narodowej, niebędący osobami pełnoletnimi, muszą, wraz z deklaracją członkowską, przedstawić pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na uczestnictwo w działalności Stowarzyszenia.

Art. 17
1. Kandydat na członka Gwardii Narodowej może zostać kadrowiczem Gwardii Narodowej na podstawie decyzji Zarządu, wydanej w drodze uchwały, po uzyskaniu rekomendacji dwóch członków kadry.
2. Uchwałę, o której mowa w ust. 1 podejmuje Zarząd w okresie do 2 lat od daty przyjęcia kandydata na członka Gwardii Narodowej.
3. Decyzja zostaje podjęta zwykłą większością głosów.
4. Od decyzji przysługuje odwołanie do komisji rewizyjnej w terminie 14 dni od uzyskania decyzji.
5. Członkowie Założyciele Gwardii Narodowej stają się członkami Kadry Gwardii Narodowej
z chwilą złożenia deklaracji.

Art. 18
1. Członkiem Honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla rozwoju Stowarzyszenia.
2. Godność Członka Honorowego Gwardii Narodowej nadaje Zarząd na wniosek trzech członków Kadry Gwardii Narodowej.
3. Członek Honorowy ma wszystkie prawa i obowiązki Kadrowicza Gwardii Narodowej, a ponadto jest zwolniony z obowiązku opłacania składek członkowskich i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu.
4. Decyzję o pozbawieniu Członkostwa Honorowego podejmuje Zarząd na wniosek trzech członków Kadry Gwardii Narodowej.
5. Członkowie Honorowi Gwardii Narodowej tworzą Radę Honorową Gwardii Narodowej.
6. Rada Honorowa z głosem doradczym bierze udział w działalności statutowej Stowarzyszenia oraz w zebraniach statutowych władz Gwardii Narodowej.

Art. 19
1. Członkiem wspierającym Gwardii Narodowej może zostać osoba prawna lub fizyczna uznająca cele Stowarzyszenia, która wspiera jego działalność statutową, w zakresie merytorycznym, infrastrukturalnym lub finansowym i nie jest jednocześnie kandydatem na członka Gwardii Narodowej ani Kadrowiczem Gwardii Narodowej.
2. Przyjęcia na członka wspierającego Gwardię Narodową dokonuje Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały na podstawie podpisanej przez zainteresowanego deklaracji członkowskiej.
3. Członkowie wspierający Gwardię Narodową nie posiadają biernego ani czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział, z głosem doradczym, w zebraniach statutowych władz Stowarzyszenia oraz zgłaszać wnioski w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia.
4. Członkowie wspierający Stowarzyszenia tworzą Radę Wspierających Gwardię Narodową.
5. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
6. Wsparcie wskazane w ust. 1 musi być dokonywane na zasadzie non profit.
7. Wsparcie nie może być warunkowane ukrytymi motywacjami merkantylnymi ani politycznymi.

Art. 20
Członkostwo w Gwardii Narodowej ustaje w przypadku:
1. Złożenie dobrowolnej pisemnej rezygnacji do Komendy Głównej.
2. Skreślenie z listy członków uchwałą Komendy Głównej w przypadku:
1) rażącego nieprzestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Gwardii Narodowej lub działania na szkodę Gwardii Narodowej,
2) nieopłacania składek członkowskich przez okres 3 miesięcy,
3) korzystania z logo lub nazwy Gwardii Narodowej bez zgody Komendy Głównej,
4) prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego orzekającego karę pozbawienia praw publicznych względem członka Gwardii Narodowej,
5) utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego będącego osobą prawną.
3. Rozwiązania się Gwardii Narodowej.
4. Śmierci członka.

Art. 21
Od uchwały Komendy Głównej w sprawie pozbawienia członkostwa w Gwardii Narodowej przysługuje prawo odwołania do Komisji Rewizyjnej w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.

Rozdział IV
WŁADZE NACZELNE

Art. 22
Władzami naczelnymi Gwardii Narodowej są:
1. Walne Zgromadzenie Kadry Gwardii Narodowej.
2. Komenda Główna Gwardii Narodowej (Zarząd Stowarzyszenia).
3. Komisja Rewizyjna Gwardii Narodowej.

Art. 23
1. Wybory członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia odbywają się na kadencję, która trwa 3 lata. Wyboru członków dokonuje się w głosowaniu tajnym.
2. Skład pierwszej Komendy Głównej (Zarządu) i Komisji Rewizyjnej zostaje wybrany przez Zebranie Założycieli.

Art. 24
1. Wybór do Komendy Głównej uniemożliwia jednoczesny wybór do Komisji Rewizyjnej.
2. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej nie mogą być ze sobą spokrewnieni, spowinowaceni lub związani podległością z tytułu zatrudnienia.

Art. 25
Uchwały wszystkich władz Gwardii Narodowej zapadają zwykłą większością głosów, o ile postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.

Art. 26
1. Walne Zgromadzenie Kadry Gwardii Narodowej jest najwyższą władzą Gwardii Narodowej. Walne Zgromadzenie może mieć charakter zwyczajny lub nadzwyczajny.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kadry Gwardii Narodowej zwoływane jest przez Zarząd raz na rok w celach sprawozdawczych oraz podjęcia uchwał, związanych z aktualnymi potrzebami Stowarzyszenia, zaś raz na 3 lata w celach wyborczych.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kadry Gwardii Narodowej zwoływane jest przez Zarząd:
1) z własnej inicjatywy,
2) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
3) na wniosek 5-ciu kadrowiczów Gwardii Narodowej, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komendy Głównej Gwardii Narodowej oraz Komisji Rewizyjnej, albo przez 1/3 ogólnej liczby Kadrowiczów Gwardii Narodowej.
4. O terminie Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kadry Gwardii Narodowej, wraz z proponowanym porządkiem obrad, Zarząd zawiadamia kadrowiczów na 14 dni przed terminem obrad, za pomocą pisma informującego o Zgromadzeniu z potwierdzeniem odbioru, listu poleconego lub maila z potwierdzeniem odbioru.
5. Jeśli zawiadomienie o drugim terminie Walnego Zgromadzenia nie stanowi inaczej, odbywa się ono godzinę później, niż Zgromadzenie w pierwszym terminie i w tym samym miejscu.
6. Uchwały Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kadry Gwardii Narodowej są podejmowane w głosowaniu zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby kadrowiczów.
7. Uchwały w drugim terminie podejmuje się zwykłą większością głosów, obecnych na Walnym Zgromadzeniu.
8. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, głos decydujący ma Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Kadry Gwardii Narodowej.
9. Walne Zgromadzenie Kadry Gwardii Narodowej:
1) ustala kierunki i program działania Stowarzyszenia,
2) wybiera Zarząd i Komisję Rewizyjną,
3) rozpatruje i zatwierdza sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
4) decyduje w sprawie udzielania absolutorium Zarządowi,
5) uchwala zmiany Statutu Gwardii Narodowej; do zmiany Statutu wymagana jest absolutna większość głosów,
6) podejmuje uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia; uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia oraz o przeznaczeniu jego majątku podejmowane są bezwzględną większością głosów,
7) rozpatruje odwołania od uchwał Zarządu – poza uchwałami wskazanymi w art. 20.

Art. 27
W sytuacji utworzenia jednostek terenowych (Zgrupowań) Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie Kadry Gwardii Narodowej staje się Walnym Zgromadzeniem Komendy Głównej i Przedstawicieli Zgrupowań. Wszystkie postanowienia Statutu odnośnie Walnego Zgromadzenia Kadry Gwardii Narodowej stosuje się odpowiednio do Walnego Zgromadzenia Komendy Głównej i Przedstawicieli Zgrupowań. Każda terenowa jednostka organizacyjna (Zgrupowanie) będzie mogła wyznaczyć po 1 przedstawicielu na każdą rozpoczętą dwudziestkę członków, jednak nie mniej niż 2 przedstawicieli na Zgrupowanie.

Art. 28
1. Komenda Główna (Zarząd) składa się z 5 do 9 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie Kadry Gwardii Narodowej. Liczba członków Komendy musi być nieparzysta.
2. Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego składu:
1) Prezesa Zarządu – Komendanta Głównego,
2) Wiceprezesa Zarządu – Zastępcę Komendanta Głównego,
3) Skarbnika,
4) Sekretarza,
5) Członka lub członków do liczby 7. lub 9. członków Komendy Głównej.
3. Zebrania Komendy Głównej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące. Zebranie Komendy Głównej zwołuje Komendant Główny.
4. Komenda Główna podejmuje decyzje w drodze uchwał przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków Komendy Głównej.
5. Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych i niemajątkowych Stowarzyszenia, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw, wymagany jest podpis minimum dwóch członków Komendy Głównej, w tym Komendanta Głównego, przy czym:
a) w sprawach majątkowych wymagany jest podpis Skarbnika Gwardii Narodowej; w sytuacjach uzasadnionych pilnością decyzji i niemożnością uzyskania podpisu Skarbnika – decyzję podejmuje Komendant Główny i dwóch członków Komendy Głównej.
b) wyjątkiem od tej regulacji jest udzielenie pełnomocnictwa poprzez podjęcie uchwały przez Komendę Główną – do czynności we wskazanym w treści pełnomocnictwa zakresie, członkowi lub członkom Komendy Głównej.

Art. 29
Do zadań Komendy należy:
1. Kierowanie działalnością Gwardii Narodowej w okresach pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami Kadry Gwardii Narodowej.
2. Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzeniami Kadry Gwardii Narodowej.
3. Zwoływanie Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzeniami Kadry Gwardii Narodowej.
4. Ustalanie wysokości składek członkowskich i zarządzanie majątkiem Gwardii Narodowej.
5. Przyjmowanie i skreślanie kadrowiczów.
6. Uchwalanie i zatwierdzanie regulaminów Stowarzyszenia.
7. Wydawanie instrukcji i zarządzeń organizacyjnych.
8. Powoływanie wewnętrznych terenowych jednostek organizacyjnych (Zgrupowań Gwardii Narodowej).
9. Podejmowanie uchwał o dostosowaniu Statutu, w zakresie związanym z zaleceniami i poleceniami Krajowego Rejestru Sądowego i organu nadzoru.
10. Przedstawianie pełnej dokumentacji z działalności w czasie kadencji podczas obrad Walnego Zgromadzeniami Kadry Gwardii Narodowej.
11. Wnioskowanie do właściwych organów o nadanie odznaczeń państwowych i resortowych dla kadrowiczów Gwardii Narodowej.

Art. 30
Prezes Zarządu – Komendant Główny kieruje działalnością Zarządu (Komendy Głównej Gwardii Narodowej). Do jego obowiązków należy:
1) kierowanie bieżącą działalnością Gwardii Narodowej,
2) kierowanie pracami Komendy Głównej,
3) reprezentowanie Gwardii Narodowej wobec władz państwowych, samorządowych, instytucji, stowarzyszeń itp.,
4) prowadzenie korespondencji w imieniu Gwardii Narodowej.

Art. 31
1. W sytuacjach pilnych, w razie niemożności podjęcia decyzji lub odpowiedniego działania przez Prezesa Zarządu, lub braku możliwości skontaktowania się z nim, decyzje lub działania podejmuje Wiceprezes (Zastępca Komendanta Głównego).
2. Zastępca Komendanta Głównego wykonuje również czynności przekazane przez Komendanta Głównego oraz przekazane mu uchwałą Komendy Głównej.

Art. 32
Komisja Rewizyjna Gwardii Narodowej jest organem kontrolnym Gwardii Narodowej i składa się z 3 osób.
1. Komisja Rewizyjna Gwardii Narodowej wybiera ze swego grona Przewodniczącego, jego Zastępcę i Sekretarza.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo:
1) uczestniczyć w zebraniach Zarządu Stowarzyszenia z głosem doradczym,
2) wnioskować o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kadry Gwardii Narodowej,
3) mają prawo wglądu do wszelkiej dokumentacji Gwardii Narodowej.
4. Komisja Rewizyjna Gwardii Narodowej działa na podstawie Regulaminu. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności wszystkich jej członków.
5. Komisja Rewizyjna ma obowiązek m. in.:
1) kontrolowania co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,
2) wydawania zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności Gwardii Narodowej, określenia terminów oraz sposobów ich usunięcia,
3) składania sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zgromadzeniu Kadry Gwardii Narodowej,
4) składania wniosków o udzielanie absolutorium Komendzie Głównej,
5) orzekania w razie potrzeby dokonania wykładni Statutu Gwardii Narodowej,
6) rozpatrywania wniosków i odwołań członków Gwardii Narodowej, dotyczących stwierdzenia uchybień uchwał Komendy Głównej,
7) występowania z żądaniem zwołania posiedzenia Zarządu, w przypadku stwierdzenia niezgodnych z prawem lub Statutem, bądź istotnymi interesami Gwardii Narodowej działań Komendy Głównej.
6. Członkowie Komisji Rewizyjnej pracują społecznie.

Art. 33
1. Uzupełnienie składu władz naczelnych Gwardii Narodowej, w czasie trwania kadencji, nie może przekroczyć składu władz pochodzących z wyboru. Uzupełnienia składu dokonuje organ, w którego składzie nastąpił vacat – bezwzględną większością głosów pozostałych członków organu.
2. Niemożność osiągnięcia bezwzględnej większości w dwóch kolejnych głosowaniach uzupełniających, powoduje zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kadry Gwardii Narodowej przez Komendę Główną.

Rozdział V
MAJĄTEK I GOSPODARKA FINANSOWA

Art. 34
1. Na majątek Stowarzyszenia składają się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.
2. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
1) składki członkowskie,
2) darowizny i zapisy,
3) dotacje na państwowe i samorządowe zadania zlecone,
4) dochody z majątku,
5) dochody z działalności gospodarczej,
7) inne wpływy.
3. Wysokość składek ustalana jest przez Komendę Główną.
4. Uzyskiwane dochody mogą być przeznaczane wyłącznie na działalność statutową Stowarzyszenia (działalność non-profit).
5. Do dysponowania majątkiem Stowarzyszenia upoważniona jest Komenda Główna.

Art. 35
Dla ważności dokumentów dotyczących zobowiązań finansowych wymagane są podpisy Komendanta Głównego i Skarbnika albo Komendanta Głównego i dwóch członków Komendy Głównej.

Art. 36
Do zawierania umów z bankami uprawnieni są Komendant Główny i Skarbnik łącznie.

Rozdział VI
JEDNOSTKI TERENOWE

Art. 37
1. Stowarzyszenie może powoływać terenowe jednostki organizacyjne – Zgrupowania.
2. (uchylony)
3. Członkowie Zgrupowania uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu członków Stowarzyszenia (po powołaniu terenowych jednostek organizacyjnych – Walnym Zgromadzeniu Komendy Głównej i Przedstawicieli Zgrupowań) za pośrednictwem 2. wybranych delegatów Zgrupowania (Przedstawicieli). Przedstawicieli na Walne Zgromadzenie wybiera uchwałą Komenda Zgrupowania.
4. Zgrupowanie do nazwy przyjmuje nazwę regionu, w którym terenowa jednostka organizacyjna prowadzi działalność.

Art. 38
Terenowa jednostka organizacyjna (Zgrupowanie) może zostać powołana na wniosek Komitetu Założycielskiego Zgrupowania, powołanego przez Zebranie Założycielskie Zgrupowania, liczącego nie mniej niż 10. członków Stowarzyszenia chcących wykonywać statutowe zadania Stowarzyszenia na terenie swojego rejonu. Uchwałę o utworzeniu terenowej jednostki organizacyjnej podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.

Art. 39
1. Władzami terenowych jednostek organizacyjnych są:
a) Walne Zgromadzenie Kadry Zgrupowania,
b) Zarząd Zgrupowania – Komenda Zgrupowania,
c) Komisja Rewizyjna Zgrupowania.
2. Uchwały wszystkich władz jednostek terytorialnych Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia Statutu stanowią inaczej.
3. Kadencja wszystkich wybieralnych władz terenowych jednostek organizacyjnych trwa 3 lata.
4. W razie, gdy skład władz Zgrupowania ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej, niż połowę składu organu.

Art. 40
1. Najwyższą władzą terytorialnej jednostki organizacyjnej Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Kadry Zgrupowania. Może być ono zwyczajne bądź nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenia zwołuje Zarząd Zgrupowania (Komenda Zgrupowania) raz w roku jako sprawozdawcze i co trzy lata jako sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Jeśli na zebraniu nie ma wymaganego kworum, zwołuje się zebranie w drugim terminie według zasad wskazanych w art. 26 ust. 5 niniejszego Statutu.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kadry Zgrupowania zwołuje Komenda Zgrupowania:
a) z własnej inicjatywy;
b) na żądanie Komisji Rewizyjnej Zgrupowania;
c) na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby kadry Zgrupowania.
4. Walne Zgromadzenie Kadry Zgrupowania:
a) uchwala główne kierunki działalności Zgrupowania,
b) wybiera delegatów Zgrupowania na Walne Zgrupowanie Komendy Głównej i Przedstawicieli Zgrupowań,
c) wybiera i odwołuje władze Zgrupowania,
d) udziela absolutorium ustępującemu Zarządowi Zgrupowania,
e) zabiera głos w sprawach ważnych dla całego Stowarzyszenia,
f) rozpatruje odwołania od uchwał Komendy Zgrupowania,
g) podejmuje uchwały w sprawach rozwiązania się Zgrupowania Gwardii Narodowej.

Art. 41
1. Komenda Zgrupowania składa się z 3 do 5 członków, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera się Prezesa i Skarbnika.
2. Posiedzenia Zarządu Zgrupowania odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak, niż raz na trzy miesiące.
3. Komenda Zgrupowania:
a) kieruje bieżącą pracą Zgrupowania Gwardii Narodowej,
b) realizuje uchwały Walnego Zgromadzenia Kadry Zgrupowania i Walnego Zgromadzenia Kadry Gwardii Narodowej,
c) Sprawuje zarząd nad majątkiem Zgromadzenia Gwardii Narodowej,
d) zwołuje Walne Zgromadzenie Kadry Zgrupowania,
e) przyjmuje i wyklucza członków jednostki terytorialnej,
f) reprezentuje jednostkę terytorialną Stowarzyszenia na zewnątrz i działa w jego imieniu,
g) zgłasza informacje o zmianie władz zgrupowania do Komendy Głównej Gwardii Narodowej.

Art. 42
1. Komisja Rewizyjna Zgrupowania jest niezależnym od Komendy Zgrupowania organem terytorialnej jednostki organizacyjnej Stowarzyszenia, powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna Zgrupowania składa się z 3 osób w tym Przewodniczącego wybieranego na pierwszym posiedzeniu komisji.
3. Kompetencje Komisji Rewizyjnej to:
a) kontrola całokształtu działalności terytorialnej jednostki organizacyjnej Stowarzyszenia,
b) ocena pracy Zarządu Zgrupowania, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
c) składanie sprawozdań na Walnym Zgromadzeniu Kadry Zgrupowania oraz przygotowanie sprawozdań na Walne Zgromadzenie Komendy Głównej i Przedstawicieli wraz z oceną działalności Zgrupowania Gwardii Narodowej i Komendy Zgrupowania Gwardii Narodowej,
d) wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium Zarządowi,
e) wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu Zgrupowania,
f) wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kadry Zgrupowania Gwardii Narodowej,
g) wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia o rozwiązanie Zgrupowania Gwardii Narodowej.

Art. 43
1. Zarząd Stowarzyszenia nie wyraża zgody na przeprowadzenie przez Zgrupowanie działań niezgodnych z celami statutowymi Stowarzyszenia lub takich, które zdaniem Zarządu Stowarzyszenia mogą zaszkodzić wizerunkowi Stowarzyszenia.
2. Uchwałę o rozwiązaniu Zgrupowania Gwardii Narodowej podejmuje Walne Zgromadzenie Kadry Zgrupowania kwalifikowaną większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Decyzję o rozwiązaniu Zgrupowania Gwardii Narodowej może podjąć także Walne Zgromadzenie Kadry Gwardii Narodowej kwalifikowaną większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, na wniosek Komendy Gwardii Narodowej lub Komisji Rewizyjnej Zgrupowania, po stwierdzeniu nieprawidłowości w działaniach jednostki terytorialnej Stowarzyszenia.

Rozdział VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Art. 44
Zmiany Statutu Gwardii Narodowej wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia Członków powziętej większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków Walnego Zgromadzenia Kadry Gwardii Narodowej.

Art. 45
1. Rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Kadry Gwardii Narodowej powziętej większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania.
2. Uchwalając rozwiązanie Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Likwidacyjną, a także wskazuje fundacje i stowarzyszenia nie nastawione na zysk, o celach możliwie najbliższych celom Stowarzyszenia, na których rzecz przejdzie majątek Stowarzyszenia, po zaspokojeniu jego wierzycieli lub rozdziela majątek Stowarzyszenia między kadetów i kadrowiczów Gwardii Narodowej.

Art. 46
W razie wydania przez Sąd postanowienia o stwierdzeniu nieważności obrad i odmowie rejestracji nowo wybranego składu władz Gwardii Narodowej, członkowie ostatniego wpisanego do rejestru sądowego składu Komendy Głównej, stają się Komisją Zjazdową i podejmują uchwałę o zwołaniu w ciągu miesiąca od daty uprawomocnienia się postanowienia Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, którego przygotowanie i porządek obrad muszą uwzględniać naprawienie uchybień wskazanych przez Sąd.

Art. 47
Organizacja działalności w ramach Stowarzyszenia Gwardia Narodowa, zakres kompetencyjny wobec pozostałych członków Stowarzyszenia, stopnie i odznaczenia, wygląd umundurowania zawarte zostaną w uchwalonym przez Komendę Główną Regulaminie Organizacyjnym.